İş bu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K.) çerçevesinde veri sorumlusu tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine dair aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla siz müşterilerine yönelik hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin işlenme süreçleri ile ilgili olarak sizleri bilgilendirme isteği adına ve şeffaflık ilkesini benimseyerek iş bu Aydınlatma Metni’ni hazırlanmıştır. Tarafımıza ilettiğiniz veya üçüncü kişi aracılığıyla elde edinilen kişisel verileriniz, her koşulda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve güncel haliyle, işlenme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenilmektedir.

 

İşlenen Kişisel Verileriniz

 

Veri Kategorisi

Açıklama

Kimlik Bilgisi

Ad soyad, Anne - baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no v.b.

 

İletişim Bilgisi

Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no vb.

Müşteri İşlem Bilgisi

Sözleşme, fatura, dekont, banka hesap bilgisi vb.

Görsel Kayıtlar

Fotoğraf, video vb. görsel kayıtlar

Beden ölçüleri

Boy, kilo, ayakkabı ölçüsü, kıyafet ve beden ölçüleri vb.

Fiziksel Mekân Güvenliği

Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları vb.

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Kişisel verilerin, Veri Sorumlusu tarafından kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması; kişisel verilerin Veri Sorumlusu’ nun iş faaliyeti gerekleri ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla ilgili ya da yetkili kişi, kurum, kuruluş veya mercilerle paylaşması ve belirlenen süre boyunca muhafaza edilmesi süreci veri işleme faaliyetidir. Elde edilen kişisel verileriniz K.V.K.K. ve ilgili mevzuat tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve K.V.K.K.’ nun 5. ve 6. Maddesi’ nde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde VERİ SORUMLUSU tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenecektir:

 

 

Veri Kategorisi

İşlenme Amacı

Kimlik Bilgisi

§  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

§  Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

§  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

§  Faaliyet Konusu İş ve İşlemlerin Yürütülmesi

§  Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

§  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

§  Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

İletişim Bilgisi

§  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

§  Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

§  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

§  Faaliyet Konusu İş ve İşlemlerin Yürütülmesi

§  Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

§  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

§  Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Müşteri İşlem Bilgisi

§  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

§  Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

§  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

§  Faaliyet Konusu İş ve İşlemlerin Yürütülmesi

§  Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

§  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

§  Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Görsel Kayıtlar

§  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

§  Faaliyet Konusu İş ve İşlemlerin Yürütülmesi

§  Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

§  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

§  Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Beden ölçüleri

§  Faaliyet Konusu İş ve İşlemlerin Yürütülmesi

§  Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

§  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

 

Fiziksel Mekân Güvenliği

§  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

§  Faaliyet Konusu İş ve İşlemlerin Yürütülmesi

§  Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

§  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

§  Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

İşlenen kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde ve K.V.K.K.’ nın 8. ve 9. Maddelerinin belirlediği koşullar çerçevesinde;

 

 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Veri Ne Şekilde Toplanmaktadır?

 

Kişisel verileriniz,

 

Sözleşmeler ve sözleşme ilişkisine istinaden icra edilen faaliyetler ile bu nedenle elde edilen bilgi ve belgelerin dijital veya fiziki ortamda tutulması şeklinde işlenmektedir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Sebebi Nedir?

 

K.V.K.K.’ nın 5. ve 6. Maddesi’ nde öngörülen veri işleme şartları dahilinde kişisel verileriniz toplanmaktadır:

 

 • Açık rızanızın varlığı,
 • Kanun hükmünün varlığı,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle açık rızanın alınamaması,
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kişisel verisinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek koşuluyla meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması.

 

İlgili Kişilerin K.V.K.K.’ nın 11. Maddesi’ nde Belirtilen Hakları

 

Herkes, “Veri Sorumlusunun Kimliği” başlığında yer alan iletişim bilgilerini kullanarak elden, noter aracılığıyla, iadeli taahhütlü posta aracılığıyla veya elektronik imzasını kullanmak suretiyle e-posta aracılığıyla başvuruda bulunarak kendileriyle ilgili;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • V.K.K. ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin, K.V.K.K.’ na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.